14.11.2020

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи НАПН України

Інформація про Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є структурним підрозділом НАПН України. Він був створений 7 серпня 1998 року спільним наказом Міністерства освіти України і Академії педагогічних наук України. Основним пріоритетом у діяльності Центру є здійснення прикладних досліджень у галузі прикладної психології і соціальної педагогіки та ефективне упровадження їх результатів у практику роботи психологічної служби системи освіти для забезпечення психологічного супроводу освітніх реформ.
14.11.2020

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – результат трансформації Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1636 від 20.12.2017). Політехнічний тренд розвитку університету сформувався за рахунок розширення спектра спеціальностей, запропонованих для здобуття всіх рівнів вищої освіти. «Дніпровська політехніка» має широкі можливості стажування студентів за кордоном, отримання міжнародних грантів і дипломів європейських університетів-партнерів, а також паралельного навчання за іншою спеціальністю з метою здобуття другої вищої освіти.
14.11.2020

Інститут обдарованої дитини НАПН України

Інститут обдарованої дитини НАПН України є провідною державною науковою установою, яка здійснює наукові дослідження проблем обдарованості, розробляє науково-методичні засади діагностики, розвитку, супроводу і навчання обдарованих осіб різного віку. Інститут обдарованої дитини НАПН України було створено розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 635-р. Діяльність Інституту забезпечують 6 наукових та 1 адміністративний відділи.
14.11.2020

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України – знана установа, відповідальна за модернізацію змісту, гуманізацію цілей, осучаснення виховних технологій сімейного, дошкільного, фізичного, трудового, морального, екологічного й естетичного виховання. Його діяльність здійснюється, виходячи з логіки розвитку теорії виховання, а також з урахуванням соціального замовлення Міністерства освіти і науки України та інших зацікавлених установ.
14.11.2020

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Шосткинське вище професійне училище”

ДПТНЗ «Шосткинське ВПУ» - єдиний комплекс споруд: навчальний корпус з сучасно обладнаними кабінетами, комп’ютерними класами з Інтернетом та локальною мережею, корпус, де розміщені майстерні та лабораторії виробничого, курсового та індивідуального навчання, гуртожиток, їдальня, навчальний бар, дегустаційна зала, спортивний зал і актова зала, музей, бібліотека. В училищі створена єдина мережа Wi-Fi.
14.11.2020

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – сучасний регіональний заклад вищої освіти, діяльність якого базується на глибоких багатовікових традиціях розвитку освіти Переяславщини і відповідає сучасним вимогам інформаційного суспільства, кращим зразкам вітчизняної вищої школи.
14.11.2020

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – елітний, успішний, єдиний і провідний ЗВО в Україні інженерно-технічного сільськогосподарського профілю, навчально-виробничий комплекс IV рівня акредитації – лідер аграрної освіти. За результатами приймальної кампанії 2020 року в університет зараховано за держзамовленням на основі ПЗСО на 25 % у порівнянні з минулим роком.
14.11.2020

Харківський національний медичний університет

Перший вищий медичний навчальний заклад в Україні, заснований у 1804 році як медичний факультет Харківського Імператорського університету. Харківський національний медичний університет внесено до Державного реєстру закладів освіти України з отриманням ліцензії на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, фахової передвищої та післядипломної освіти. ХНМУ внесений до реєстру медичних університетів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з 1998 року є членом Міжнародної асоціації університетів.
14.11.2020

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова (НУК) – один з найстаріших закладів вищої освіти України. За свою 100-річну історію в університеті підготовлено більше 100 тисяч фахівців для вітчизняного і закордонного кораблебудування. НУК готує висококваліфікованих молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів за 31 спеціальністю, 55 освітніми програмами бакалаврського рівня та 52 програмами магістерського рівня.